Obec Malá Mača

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č.198/OZ-2018 zo dňa 06.08.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači bude mať celkom 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Malej Mači, dňa 10.08.2018Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb 597.


Upovedomenie

o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon o OPaK).

Obec Malá Mača oznamuje, že dňa 28.02.2018 začala správne konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK.

Dreviny: javorovec jaseňolistý (1 ks), katalpa trubačovitá (1 ks), hlošina úzkolistá (2 ks), topoľ čierny (1 ks), topoľ (2 ks), lipa malolistá (1 ks), pajaseň žliazkatý (1 ks), breza previsnutá (4 ks), orech káľovský (1 ks), borovica čierna (1 ks), borovica lesná (1 ks) a krovina: borievka prostredná (1 ks)  rastú v areáli Spojenej školy K. Kuffnera, Školská 1087, Sládkovičovo, na pozemkoch  parc. č. 622/1, 677/1, 679 a 680, kat. úz. Sládkovičovo.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona o OPaK je do 09.03.2018.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Malej Mači, počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Poštová adresa na doručenie podania: Obec Malá Mača, Hlavná 127/46, 925 21 Malá Mača. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

 

V Malej Mači, 28.02.2018