„Z dôvodu poruchy na zásobnom potrubí pre mesto Sládkovičovo bude dňa 22.5.2017 od 8:00 prerušená dodávka pitnej vody pre mesto Sládkovičovo s jeho mestskými časťami, obec Malá Mača a v poobedňajších hodinách aj pre obec Pusté Úľany.  Voda bude priebežne púšťaná pre potreby presnej lokalizácie poruchy, bude však znížený tlak aj objem dodávanej vody. Predpokladaný termín obnovenia dodávky pitnej vody je 22.5.2017 o 17:00. Tento čas sa môže zmeniť podľa prevádzkových potrieb pri opravných prácach. Žiadame obyvateľov o dostatočné predzásobenie pitnou vodou počas doby odstávky.

Pre potreby mimoriadnej dodávky pitnej vody bude v meste Sládkovičovo pripravená cisterna s pitnou vodou, ktorú bude možné presúvať podľa potreby. Koordináciu miesta a doby státia cisterny bude zabezpečovať mestský/obecný úrad so zástupcom ZsVS.

Následne bude vykonaný preplach verejného vodovodu, ktorý bude prebiehať 23.5.2017 do úplného odkalenia pitnej vody.

Za spôsobené nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.“


 

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

v zmysle § 82, ods. 7 zákona NR SR Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej / len "zákona") týmto Mesto Sládkovičovo

oznamuje, že dňa 20.03.2017 začalo

správne konanie

vo veci:

vydania súhlasu na výrub drevín:

podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Dreviny rastú okolo štrkoviska, na pozemku parc. č. 783/1 KN-C, k. ú. Malá Mača.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona Č. 543/2002 Z. z. je do 05.04.2017 Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Mestskom úrade v Sládkovičove počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

 

Poštová adresa na doručenie podania: Mesto Sládkovičovo,Fučíkova 329, 925 21  Sládkovičovo. E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


 

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

v zmysle § 82, ods. 7 zákona NR SR Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej / len "zákona") týmto Mesto Sládkovičovo

oznamuje, že dňa 16.03.2017 začalo

správne konanie

vo veci:

vydania súhlasu na výrub drevín:

1 ks smrek obyčajný, 1 ks čerešňa, 1 ks slivka, 1 ks hruška

podl'a §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Dreviny rastú na verejnom priestranstve, na pozemku parc. Č. 480 evidovanom ako zastavaná plocha a nádvorie a pozemku parc. a 48111, evidovanom ako ostatná plocha, k. Ú. Malá Mača.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona Č. 543/2002 Z. z. je do 27.03.2017 Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Mestskom úrade v Sládkovičove počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

 

Poštová adresa na doručenie podania: Mesto Sládkovičovo,Fučíkova 329, 925 21  Sládkovičovo. E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


 

Upovedomenie

o začatí správneho konania

na vydanie súhlasu na výrub drevín

v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

o ochrane prírody a krajiny v platnom znení

(ďalej len zákon o OPaK).

 

Obec Malá Mača oznamuje, že dňa 28.12.2016 začala správne konanie vo veci

 

vydania súhlasu na výrub drevín (2 orechy a 2 jablone)

podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK.

 

Dreviny rastú na ulici Čúri v Malej Mači, ktoré rastú vo dvore rod. domu 66/13, na pozemku  parc. č. 614/1 a pred rodinným domom, na verejnom priestranstve 594/23, kat. úz. Malá Mača.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona o OPaK je do 10.01.2017.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Malej Mači, počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

 

Poštová adresa na doručenie podania: Obec Malá Mača, Hlavná 127/46, 925 21 Malá Mača. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..