Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

v zmysle § 82, ods. 7 zákona NR SR Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej / len "zákona") týmto Mesto Sládkovičovo

oznamuje, že dňa 27.11.2017 začalo

správne konanie

vo veci:

vydania súhlasu na výrub drevín:

podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

Drevina rastie na ulici Sugla, pred rodinným domom súp. č. 9/9 v Malej Mači,
na pozemku  parc. č. 476/2, kat. úz. Malá Mača.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona Č. 543/2002 Z. z. je do 08.12.2017 Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Malej Mači počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

 

Poštová adresa na doručenie podania: Obec Malá Mača, Hlavná 127/46, 925 21 Malá Mača. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..


 


Z dôvodu vykonania rozsiahlej údržby na zariadeniach ZsVS a.s. bude prerušená dodávka pitnej vody pre mesto Sládkovičovo a obce Malá Mača a Pusté Úľany. Táto odstávka dodávky pitnej vody sa uskutoční v termíne od 4.12.2017 23:00 do 5.12.2017 5:00. Počas odstávky nebude vykonávané náhradné zásobovanie pitnou vodu, preto žiadame obyvateľov a spoločnosti dotknuté plánovanou odstávkou o dostatočné predzásobenie pitnou vodou. Po ukončení odstávky bude vykonaný preplach dotknutých rozvodov verejného vodovodu.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

S pozdravom
                       Marián Lopušný
                   Vedúci VPS Galanta

 


 

 

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

 

v zmysle § 82, ods. 7 zákona NR SR Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej / len "zákona") týmto Mesto Sládkovičovo

 

oznamuje, že dňa 08.11.2017 začalo

 

správne konanie

 

vo veci:

 

vydania súhlasu na výrub dreviny

 

 

 

podl'a §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

 

Drevina rastie na ulici Vadonská v predzáhradke rodinného domu č. 220/11 v Malej Mači,  na pozemku  parc. č. 417/1, kat. úz. Malá Mača.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona Č. 543/2002 Z. z. je do 22.11..2017 Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Malej Mači, počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

 

 

Poštová adresa na doručenie podania: Obec Malá Mača, Hlavná 127/46, 925 21 Malá Mača. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..